สินค้าทั้งหมด

Follow Us

ตะกร้าสินค้า

No products in the cart.

Warranty

รายละเอียดการรับประกัน

  1. สินค้ารับประกัน 1 เดือน / 3 เดือน / 6 เดือน /1 ปี (แล้วแต่สินค้านั้นๆ) นับจากวันที่สั่งซื้อ
  2. สินค้าจะได้รับการประกันในกรณีที่อาจชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
  3. ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการคุ้มครองการรับประกันสินค้า โปรดเก็บกล่องผลิตภัณฑ์และหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
  4. เงื่อนไขการรับประกันสินค้ามีผลบังคับเฉพาะสินค้าจำหน่ายโดยบริษัทฯเท่านั้น
  5. ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 1 เดือน (หลังจากวันที่สั่งซื้อ) เพื่อเปิดใช้ประกัน มิฉะนั้นประกันสินค้าจะหมดอายุทันที
  6. หากมีการแกะสินค้าและมีการใช้งานแล้ว ทางร้านไม่รับเปลี่ยนคืน

เงื่อนไขและข้อยกเว้นในการรับประกัน

     ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน การฝืนใช้เครื่องมือเกินกำลัง การเสื่อมสภาพหรือหมดอายุไขของชิ้นส่วนอะไหล่จากการใช้งานปกติและความผิดพลาด หรือความประมาท ซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้สินค้า อาการเสีย ความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหรือ อาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ เหงื่อซึมเข้าเครื่อง หรือภัย ธรรมชาติ เช่นไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว

     หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากมาตรฐานเครื่อง การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานหรือการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยเปรอะเปื้อน ภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้่นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า และหากส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย

     หรือเห็นชอบโดยบริษัท หรือสินค้าถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากทางบริษัท หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง รหัสของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลาย หรือใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ

*** เก็บกล่องสินค้าไว้เพื่อส่งเคลมทุกครั้ง

ข้อมูลที่ได้จากช่องทางอื่นๆ

บริษัทอาจได้รับข้อมูลของผู้ใช้บริการจากช่องทางอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook เป็นต้น โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้บริการ ตามข้อมูลที่บริษัทสามารถเก็บมาได้จากช่องทางนั้นๆ เช่น การเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ระบบจะมีการดึงข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ระบุไว้ใน Facebook มาเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อผู้ใช้บริการ (Username), อีเมล์แอดเดรส (Email Address), หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number), ที่อยู่ติดต่อ (Contact Address) หรือ รูปภาพแสดงตัวตน (Avatar) เป็นต้น และเนื่องด้วยเว็บไซต์และบริการของบริษัทมีการเชื่อมต่อไปกับเว็บไซต์อื่น บริษัทขอแนะนำให้ ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ทั้งสิ้น การใช้ข้อมูล ส่วนบุคคล

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทาง
การตลาดใดๆ จากบริษัทเพียงท่านส่งความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางอีเมล

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ข้อมูลส่วนตัว

*** กรุณาเก็บกล่องสินค้าและใบสั่งซื้อไว้เพื่อส่งเครมมิฉะนั้นจะไม่สามารถเคลมได้