สินค้าทั้งหมด

ติดตามเราได้ที่

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ศูนย์ช่วยเหลือ

1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน /คืนสินค้าในทุกกรณี

สาเหตุการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เงื่อนไขตัวสินค้า

กรณีที่สามารถทำได้

หมายเหตุ

สินค้ายัง
ไม่ถูกแกะ

สินค้ายังไม่
ถูกใช้งาน

สินค้าครบถ้วน

เปลี่ยนสินค้า

คืนสินค้าและ
คืนเงิน

เปลี่ยนใจ
เงื่อนไข
- ต้องการเปลี่ยนรุ่น, เปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนสินค้า
- ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น (สินค้าแถม,
Flash sales,Clearance Sales)

1. ลูกค้าไม่สามารถขอคืนสินค้า แต่สามารถ เปลี่ยนสีหรือรุ่นได้
2. สินค้าที่เปลี่ยนใหม่ต้องมีมูลค่ามาก กว่าหรือเท่ากับสินค้าเดิม
3. ลูกค้าต้องชำระค่าส่วนต่างของสินค้า ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
4. ลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น ทั้งหมด

สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ / ได้รับสินค้าผิด

เงื่อนไข

- สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน และต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้

เงื่อนไข

- สินค้าไม่ตรงตามหน้าเว็บ

- สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามที่บรรยายไว้

ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่

สีของสินค้าอาจคลาดเคลื่อน

จากแสงที่ใช้ในการถ่ายภาพ

สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า

เงื่อนไข

- สินค้าชำรดจากตัวสินค้าเอง

- สินค้าชำรุดจากการขนส่ง

สินค้าใช้งานแล้วมีปัญหาภายใน 7 วัน

เงื่อนไข

- สินค้ามีปัญหาจากตัวสินค้าเอง

ยกเว้นกรณีไม่มีสินค้าให้

เปลี่ยนใหม่ บริษัทฯ จะคืนเงิน

ให้แก่ลูกค้า

ความเสียหายของสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และการคืนเงิน

 • สินค้าที่ชำรุด แตก หัก บุบ งอ มีรอยขูดขีดที่ตัวสินค้า อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปแบบการใช้งานปกติตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้าที่ได้ถูกระบุ ไว้ในคู่มือการใช้งาน
 • สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม เป็นต้น
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์
 • สินค้าประเภทจอ (LCD LED Monitor, TV,) หากเกิดจุด Dead pixel (ดอท) โดยมี 4 จุด ขึ้นไป บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนเครื่องภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่รับสินค้า หากมีน้อยกว่า 4 จุด บริษัทฯ จะประสานงานส่งเคลมให้กับทางผู้ผลิต หากเกินระยะเวลาดังกล่าว การรับประกันเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้านั้น ๆ
 • กรณีที่ตัวเครื่องทำการแก้ไขดัดแปลงซอฟท์แวร์ จะไม่สามารถเปลี่ยนได้
 • สินค้าประเภท…
 • ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี
 • ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้า
 • การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ใน 2 – 7 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า
 • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า
 • กรณีสินค้ามีปัญหาหลังระยะเวลา 7 วัน แต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกัน กรุณาติดต่อทางบริษัทฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-821-5225 หรือ Line ID : @ssinter

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น
     – กรณีจัดส่งจากเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ไม่เกิน 150 บาท /รายการสั่งซื้อ
     – กรณีจัดส่งจากพื้นที่ต่างจัดหวัด ทั่วประเทศ ไม่เกิน 300 บาท / รายการสั่งซื้อ

3. เงื่อนไขการคืนเงิน

กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อก่อนการจัดส่งสินค้า

 • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, ผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ บริษัทฯ จะแจ้ง void เงินคืนให้แก่ลูกค้า หากเลยระยะเวลาการ void คืน บริษัทฯ จะแจ้ง refund ไปทางธนาคาร เพื่อยกเลิกรายการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด
 • กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ บริษัทฯ จะขอข้อมูลบัญชีลูกค้า เพื่อทำเรื่องคืนเงินไปยังบัญชีลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ
  กรณีขอคืนสินค้า-เงินคืนหลังได้รับสินค้าแล้วภายใน 7 วัน
 • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, ผ่อนชำระ บริษัทฯ จะประสานงานกับทางธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อทำเรื่องคืนวงเงินไปยังบัตรเครดิต/เดบิตของลูกค้า โดยระยะเวลาเป็นไปตามธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด
 • กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์, เก็บเงินปลายทาง และช่องทางอื่น ๆ บริษัทฯ จะขอข้อมูลบัญชีลูกค้า เพื่อทำเรื่องคืนเงินไปยังบัญชีลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ

4. ขั้นตอนการเปลี่ยน / คืนสินค้า

 1. แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ โทร 02-821-5225 หรือ Line ID : @ssinter
 2. กรุณาจัดส่งสินค้า พร้อมกล่องสินค้า, ใบรับประกันและเอกสาร, อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่น ตลอดจนใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี กลับมาที่ บจก.
  ส.แสงเจริญอินเตอร์เทรด 579/11-12 ซอย สวนมะลิเซ็นเตอร์ ถ. บำรุงเมือง แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 3. หลังจากบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ ภายใน 7 วันทำการ ในกรณีคืนสินค้า
  บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ